Regulamin

Regulamin

Przeczytaj regulamin korzystania z usług wezwijdoktora.pl.

§1

 1. Portal „Wezwijdoktora.pl”, zwany dalej „Portalem” świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2016.1030 z późń. zm.), zwane dalej: usługami. Podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za prowadzenie Portalu jest P2 Med sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, 81-361, ul. Mściwoja 9/3C, NIP: 5862321704, Regon: 36808279000000, KRS 0000691826
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie wizyt jest P2 MED SP. Z O.O., SP. K. właściciel podmiotu leczniczego P2 MED ASSISTANCE, z siedzibą w Gdyni 81-361, ul. Mściwoja 9/3C zwany dalej „Podmiotem”, NIP: 5862321756, KRS: 0000691172, REGON: 368095870.

§2

Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, w tym warunki i zasady zakładania i prowadzenia przez Portal Konta Klienta, służącego identyfikacji Klienta i zamawianiu wizyt domowych świadczonych przez Lekarza, Pielęgniarkę, Położną, Fizjoterapeutę.

§3

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Lekarz – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w przepisach ustawy ustawa z 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz.U.2017.125) zatrudniona przez Podmiot lub wykonująca indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – j.t. Dz.U.2016.1638 z późn. zm.;
 2. Pielęgniarka – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu świadcząca usługi medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
 3. Położna – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu świadcząca usługi medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
 4. Fizjoterapeuta – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, lub inny podmiot posiadający zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej w postaci zamówienia w Podmiocie wizyty domowej za pośrednictwem Portalu.  Jeśli Pacjentem jest osoba inna niż Klient, postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące udzielenia świadczenia zdrowotnego odnoszą się również do pacjenta;
 6. Opłata – koszt wizyty domowej, zamówionej za pośrednictwem Portalu, którego kwota znajduje się w zakładce „Opłata” na Portalu. Opłata stanowi całość należności Podmiotu świadczącego usługi medyczne, wynikającej z zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług medycznych, w tym także koszty dojazdu lub dotarcia do Pacjenta. Koszt wizyty w święta (dni ustawowo wolne od pracy) jest ustalany indywidualnie. Za badanie drugiego i każdego kolejnego pacjenta pod tym samym adresem w ramach jednej wizyty Portal lub Lekarz pobierze dodatkową opłatę: w wysokości dodatkowych 50% kosztu wizyty u pierwszego pacjenta dla wizyt Lekarza Pierwszego Kontaktu oraz w przypadku wszystkich innych wizyt.W przypadku wizyty laryngologa, ortopedy i chirurga ortopedyczno – urazowego cena obejmuje wizytę, konsultację i drobne zabiegi, nie obejmuje ewentualnych kosztów dodatkowych materiałów, a w przypadku zabiegów, może różnić się w zależności od stopnia skomplikowania zabiegu, użytych materiałów i leków, uzgadnianych każdorazowo przez Portal oraz Lekarza z Pacjentem przed wizytą. Lekarz może podać leki i wykorzystać dodatkowe materiały zakupione wcześniej przez pacjenta, jednakże Klient ma możliwość. W przypadku zabiegów, lekarz, po przeprowadzeniu wywiadu, uzgodni z Klientem ostateczną cenę zabiegu przed wizytą. Opłata dotyczy również wizyt Pielęgniarki, Położnej oraz Fizjoterapeuty oraz zabiegów wykonywanych na tych wizytach.
 7. Konto Klienta – rejestracja dokonana przez Klienta na stronie wezwijdoktora.pl, uaktywniona przez Portal na podstawie podanego przez Klienta adresu e-mail.
 8. Pacjent – osoba fizyczna wskazana przez Klienta w chwili składania zamówienia na wykonanie wizyty domowej, uprawniona do skorzystania ze świadczenia zdrowotnego udzielanego przez Podmiot podczas wizyty domowej lub teleporady.
 9. Portal – serwis internetowy prowadzony przez zarządzającego Portalem, znajdujący się pod adresem wezwijdoktora.pl
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania przez Klienta z Portalu i usług, które są za jego pośrednictwem zamawiane
 11. Strona internetowa – strona internetowa wezwijdoktora.pl
 12. Wizyta domowa – usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza, Pielęgniarkę, Położną lub Fizjoterapeutę podczas pobytu w miejscu wezwania. Zamówienie następuje za pośrednictwem Portalu, wykonywanie w miejscu zamieszkania Pacjenta lub w innym, wskazanym przez Klienta, miejscu, w którym Pacjent przebywa, obejmująca konsultację lekarską
 13. Teleporada – usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza podczas rozmowy telefonicznej lub video, zamówionej za pośrednictwem Portalu.

§4

Portal umożliwia zamawianie wizyt domowych oraz teleporad na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego, dla Pacjentów oczekujących konsultacji lekarskiej możliwej do przeprowadzenia w miejscu pobytu Pacjenta.

 1. Wizyty domowe i teleporady zamówione za pośrednictwem Portalu wykonywane są w godzinach zadeklarowanych na Portalu jako godziny pracy infolinii w zależności od dostępności Lekarzy, Pielęgniarek, Położnych i Fizjoterapeutów. Godziny pracy Portalu mogą się różnić w święta i dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Zgłoszenia dotyczące spraw administracyjnych i biurowych będą rozpatrywane w godzinach pracy biura (8-16:00) od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenia te będą rozpatrzone w terminie nie późniejszym niż 14 dni od wysłania maila na adres rejestracja@wezwijdoktora.pl.
 3. Portal nie pośredniczy w zamawianiu świadczeń ratunkowych, w tym świadczeń zespołów ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz.U.2016.1868 z późn. zm.) ani usług transportu sanitarnego.
 4. Portal nie gwarantuje, iż każdy medyk wykonujący wizytę domową oraz teleporadę posiadać będzie możliwość wystawienia recepty refundowanej lub zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy; Lekarz, Pielęgniarka, Położna, Fizjoterapeuta wykonujący wizytę nie jest także zobowiązany do posiadania sprzętu specjalistycznego innego niż stetoskop, ciśnieniomierz (przy wizytach dla pacjentów pełnoletnich), termometr.

§5

Zamawianie wizyt domowych i teleporad za pośrednictwem Portalu realizowane jest na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Portalem a Klientem, do której dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, dokonywanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności.

 1. Poprzez zawarcie umowy z Portalem, Klient:
  1. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,
  2. oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)), w przypadku zaś, gdy Pacjent jest osobą inną niż Klient – że jest uprawniony do podania danych Pacjenta obejmujących jego imię, nazwisko, numer PESEL, wiek i adres, i wyrażenia w jego imieniu zgody na przetwarzanie przez Portal w/w danych,
  3. zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Podmiotu opłaty za wizytę domową lub teleporadę zgodnie z Cennikiem,
  4. oświadcza, że wszystkie podane przez siebie informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,
  5. udziela zgody by Portal skontaktował się z Klientem w ciągu 72 godzin po zakończeniu wizyty, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej w celu zebrania oceny i opinii Klienta o wykonanej przez Lekarza, Pielęgniarkę, Położną lub Fizjoterapeutę usłudze.
 2.  Portal umożliwia założenie Konta Klienta. Warunkiem dokonania rejestracji jest uprzednie zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu, dostępnego do odtworzenia, pobrania jak również utrwalania, na Stronie internetowej oraz złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu jego treści.
 3. W celu założenia Konta Klienta Klient:
  1. podaje swoje dane: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania i adres e-mail,
  2. wprowadza nadany przez siebie login i hasło, umożliwiające logowanie się do Konta Klienta po jego aktywowaniu.
 4. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą i nienaruszających praw osób trzecich. Ponosi też wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również podanego adresu zamieszkania i adresu e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi adresami. Wszelkie treści, komunikowane Klientowi lub otrzymane z adresu e-mail podanego przez Klienta będą uważane za otrzymane od lub złożone wobec Klienta.
 5. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w ust. 4 oraz zaakceptowaniu Regulaminu Portal wysyła na adres mailowy podany przez Klienta link aktywacyjny, pozwalający na aktywowanie Konta Klienta. Klient we własnym zakresie jest obowiązany utrzymywać w należytej poufności hasło pozwalające na logowanie się na Konto Klienta.

§6

 1. Przedmiotem usług Portalu jest umożliwienie zamówienia przez Klienta wizyty domowej lub teleporady, która wykonana zostanie przez Lekarza w ramach współpracy z Podmiotem na podstawie umowy zawartej następnie pomiędzy Klientem a Portalem.
 2. Podmiot umożliwia zamówienie wizyty domowej i teleporady u Lekarza, Pielęgniarki, Położnej, Fizjoterapeuty, z którym ma zawartą umowę na mocy której wyraził on zgodę na udostępnienie informacji o oferowanych przez medyka wizytach domowych i teleporadach.
 3. W przypadku zamówienia wizyty Lekarza Pierwszego Kontaktu Portal umożliwia umówienie wizyty domowej Lekarza udzielającego świadczenia lekarskie w zakresie podstawowym. Portal nie gwarantuje posiadania przez Lekarza specjalizacji.
 4. W przypadku zamówienia wizyty z zakresu otolaryngologii, kardiologii, ortopedii lub chirurgii ortopedyczno – urazowej, wizyta będzie wykonana przez lekarza specjalistę lub rezydenta danej specjalizacji. Wizyta może być wykonana przez lekarza rezydenta posiadającego zezwolenie kierownika kliniki i kierownika specjalizacji na wykonywanie wizyt domowych w zakresie odbywanej specjalizacji.
 5. W czasie 48 godzin po zakończeniu wykonanej wizyty, Klient ma możliwość, – przy warunku, że Lekarz jest dostępny – dodatkowych wyjaśnień, odpowiedzi i konsultacji telefonicznej, uzależnionej od dostępności Lekarza. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Klient zobowiązany jest zgłosić to Portalowi, który skontaktuje się z lekarzem w celu ustalenia najbliższego dogodnego czasu połączenia rozmowy z pacjentem. W przypadku braku dostępności Lekarza, który wykonywał usługę leczenia u Pacjenta, Portal spróbuje umówić rozmowę z innym Lekarzem. Usługa darmowej konsultacji telefonicznej jest częścią umowy miedzy Klientem a Lekarzem, w której portal pośredniczy dokładając starań połączyć pacjenta z Lekarzem.
 6. Portal nie odpowiada za zgłoszenia chęci kontaktu poza godzinami pracy infolinii. Kontakt ze strony pracownika Portalu zostanie podjęty w najbliższych możliwych godzinach pracy infolinii.
 7. Korzystanie z Portalu przez Klienta może odbywać się za pomocą Strony internetowej.
 8. Korzystanie z Portalu przez Klienta jest bezpłatne.

§7

 1. Klient może dokonać zamówienia wizyty domowej lub teleporady – telefonicznie lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Portalu – po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia o jego zaakceptowaniu. Klient posiadający Konto Klienta może dokonać zamówienia wizyty domowej oraz teleporady również po zalogowaniu się na Konto Klienta, co pozwala na skrócenie procedury składania zamówienia na wizytę domową.
 2. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem formularza zamówienia wizyty domowej i teleporady, znajdującego się na Stronie internetowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności, w tym telefonicznie. Rozmowy telefoniczne, wykonywane na numer telefonu podany na Stronie internetowej są nagrywane.
 3. Składając zamówienie wizyty domowej Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko lub firmę Klienta,
  2. adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta,
  3. numeru telefonu, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem oraz adresu poczty elektronicznej Klienta,
  4. imię, nazwisko, numer PESEL i wiek Pacjenta
  5. żądany dzień i czas wizyty
 4. Składając zamówienie poprzez Konto Klienta, Klient podaje jedynie dane wymienione w ust. 3 pkt d i e oraz adres, pod którym ma zostać wykonana wizyta domowa, jeśli jest adresem innym niż adres Klienta podany przy zakładaniu Konta Klienta.
 5. Składając zamówienie na wizytę domową lub teleporadę, klient potwierdza, iż Pacjent dla którego umawiana jest wizyta nie znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, a także w kwarantannie lub izolacji. W przypadku wątpliwości klienta co do specyfiki objawów i czy takie zagrożenie występuje, należy skontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Portal nie interpretuje objawów u Pacjentów, a jedynie pośredniczy w umówieniu usług medycznych. Portal nie bierze odpowiedzialności za błędną interpretację przez Klienta objawów Pacjenta i skorzystanie z usługi Portalu w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.
 6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podawanych informacji w tym również z tytułu posiadania uprawnienia do podania danych osobowych pacjenta oraz zamówienia wizyty domowej na wskazany przez siebie adres.
 7. Zgłoszenie zapotrzebowania na wizytę lub teleporadę poprzez stronę internetową jest każdorazowo rozpatrywane przez Portal, który potwierdza lub odrzuca możliwość wykonania wizyty, dzwoniąc na numer telefonu podany przy zamówieniu wizyty, lub wysyłając krótką wiadomość tekstową sms, lub wiadomość elektroniczną na podany przy zamówieniu wizyty adres poczty elektronicznej.
 8. Administratorem danych pozyskiwanych przez Portal na podstawie niniejszego Regulaminu jest zarządzający Portalem, wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu.
 9. W celu realizacji zamówienia na wizytę domową lub teleporadę zarządzający Portalem jest uprawniony do udostępnienia Podmiotowi, a przy tym Lekarzowi, Pielęgniarce, Położnej lub Fizjoterapeucie danych osobowych Pacjenta otrzymanych od Klienta, na skutek czego Podmiot i medyk staje się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe.
 10. W przypadku płatności za pośrednictwem strony internetowej, Portal jest uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta do PayU SA, Przelewy24, bądź innemu dostawcy systemu płatności online, z którego klient korzysta za pośrednictwem strony w celu opłacenia wizyty.

§8

 1. Portal potwierdza dostępność Lekarza, Pielęgniarki, Położnej, Fizjoterapeuty mającego wykonać wizytę domową lub teleporadę, podając Klientowi imię i nazwisko medyka.
 2. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, Portal dokonuje na wskazany przez Klienta adres e-mail lub w inny sposób uzgodniony z Klientem, w tym telefonicznie.
 3. Potwierdzenie przez obie strony wizyty Lekarza, Pielęgniarkę, Położną, Fizjoterapeutę i zaakceptowanie przez Klienta regulaminu serwisu, pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta na rzecz Portalu.
 4. Portal zastrzega sobie możliwość odwołania potwierdzonej wizyty domowej, w przypadku gdy jej wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn losowych.
 5. W przypadku, gdy wykonanie potwierdzonej wizyty domowej stało się niemożliwe z przyczyn losowych, Portal konstatuje się niezwłocznie z Klientem na podany przez niego numer telefonu, oraz, jeśli to możliwe, proponuje inną datę lub godzinę wizyty.

§9

 1. Z tytułu wykonania wizyty domowej Klient uiszcza opłatę poprzez stronę internetową Portalu.
 2. Opłata uiszczana jest natychmiast lub nie później niż na 2 godziny po dokonaniu zamówienia usługi poprzez stronę internetową Portalu.
 3. Klient może opłacić wizytę jedynie za pośrednictwem serwisu internetowego jedynie po jej potwierdzeniu przez Portal, podaniu imienia i nazwiska lekarza i przybliżonego czasu wizyty.
 4. W przypadku potwierdzonej pomiędzy pracownikiem Portalu i Klientem i opłaconej za pośrednictwem serwisu wizyty lub teleporady, Portal nie ma możliwości zwrotu środków za opłaconą wizytę jeśli wizyta zostanie odwołana bądź nie dojdzie do skutku z winy Klienta. (Po potwierdzeniu takiej wizyty Lekarz, Pielęgniarka, Położna lub Fizjoterapeuta  planuje i rozpoczyna /wykonuje podróż na wizytę w celu wykonania usługi co wiąże się z poniesieniem przez medyka kosztów i utraty innych korzyści na rzecz wykonania usługi Klientowi). Obowiązek zapłaty za zamówioną i potwierdzoną przez Portal i Klienta wizytę, dotyczy również sytuacji gdy Klient wybrał sposób płatności gotówką po wizycie.
 5. Jeśli potwierdzona i opłacona wizyta zostanie odwołana z winy Lekarza, Pielęgniarki, Położnej lub Fizjoterapety, Portal zwróci całą opłaconą za jego pośrednictwem sumę Klientowi.
 6. W przypadku gdy Klient opłacił wizytę, której Portal nie potwierdził i tym samym wizyta nie dojdzie do skutku, bądź Klient ze swojej winy nadpłacił za wizytę większą sumę, Portal zwróci nadpłacone środki za niewykonaną przez Lekarza, Pielęgniarkę, Położną lub Fizjoterapeutę usługę, z potrąceniem kosztów płatności za pośrednictwem strony wynoszących do 2.5% od nadpłaconej sumy.
 7. Usługodawca obowiązany jest wystawić paragon fiskalny lub fakturę na rzecz Klienta. Na żądanie, zgłoszone w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2016.710 z późn.zm.).

§10

Dokumentacja medyczna powstała w wyniku wizyty domowej jest prowadzona przez Podmiot zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 dnia listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz.U.2016.186 z późn. zm.). Pacjent po zakończeniu każdej wizyty domowej może otrzymać, bez odrębnych opłat z tego tytułu, kopię dokumentacji medycznej sporządzonej w trakcie wizyty domowej w formie PDF.

§11

 1. Zarządzający Portalem dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowości i ciągłości działania środków technicznych umożliwiających korzystanie z Portalu. Nie gwarantuje jednak stałej dostępności do Strony internetowej oraz jej bezbłędnego funkcjonowania.

§12

 1. Zarządzający Portalem zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług Portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Portalu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Portalu.
 2. Zarządzający Portalem zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia od Klienta zamówienia na wykonanie wizyty domowej lub teleporady przez Podmiot, w przypadku:
  1. Zarządzający Portalem zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia od Klienta zamówienia na wykonanie wizyty domowej lub teleporady przez Podmiot, w przypadku:
  2. gdy Klient w przeszłości choć raz nie uiścił Portalowi opłaty za wykonaną wizytę domową i teleporadę, również wówczas, jeśli opłata ta została następnie ściągnięta na drodze postępowania sądowego, ugody, lub dobrowolnie na skutek wezwania do zapłaty,
  3. Klient lub inna osoba obecna podczas wykonania wizyty domowej w przeszłości naruszył dobra osobiste Podmiotu, Lekarza, Pielęgniarkę, Położną, Fizjoterapeutę lub zarządzającego Portalem,
 3.  Portal może usunąć lub zablokować Konto Klienta, bez odrębnego powiadamiania Klienta o takim zamiarze, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji na Portalu dane niezgodne z prawdą lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się naruszenia dóbr osobistych Lekarza, Pielęgniarki, Położnej, Fizjoterapeuty, zarządzającego Portalem lub dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich za pośrednictwem Portalu,
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Portal za niewłaściwe, naruszające obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, sprzeczne z celami działania Portalu lub godzące w dobre imię zarządzającego Portalem lub osób z nim współpracujących.
 4. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji na Portalu, chyba że zarządzający Portalem wyrazi na to zgodę.

§13

 1. Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. podanie przez Klienta, podczas jego rejestracji na Portalu, danych niezgodnych z prawdą jak również za brak aktualizacji tych danych,
  2. ewentualne szkody spowodowane naruszeniem przez Klientów praw osób trzecich, w tym pracowników Podmiotu, Lekarzy, Pielęgniarek, Położnych, Fizjoterapeutów, w związku z korzystaniem z Portalu,
  3. jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć na skutek zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Portalu
  4. ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.
  5. jakość świadczonych przez Lekarzy, Pielęgniarki, Położne, Fizjoterapeutów usług medycznych oraz wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia usług przez Lekarzy,
  6. brak prawdziwości lub aktualności informacji zamieszczanych w Portalu na podstawie informacji podanych przez  Lekarzy, Pielęgniarki, Położne lub Fizjoterapetów.
  7. odmowę świadczenia usług medycznych przez Lekarzy, Pielęgniarki, Położne lub Fizjoterapeutów oraz wynikłe z tego tytułu szkody.
  8. opóźnienie wykonania wizyty domowej, z przyczyn losowych lub innych przyczyn nie leżących po stronie Portalu lub Lekarza.

§14

 1. Portal wezwijdokotra.pl, jego zawartość oraz dokumenty udostępnione przez zarządzającego Portalem w celu korzystania z niego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

§15

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Portal oraz pytania dotyczące sposobu działania Portalu można przesyłać na adres mailowy biuro@wezwijdoktora.pl lub adres siedziby zarządzającego Portalem wskazany w §1 ust. 2.
 2. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania ich drogą wskazaną w §15 ust. 1.

§16

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Portal przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wymaganych przez Regulamin, uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Portal.

§17

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas wykonania usługi zamówionej za pośrednictwem Portalu i wygasa z upływem 48 godzin po jej zakończeniu, pod warunkiem uiszczenia Portalowi opłaty za wykonaną wizytę domową – z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku założenia Konta Klienta Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie internetowej. Umowa o świadczenie usług Serwisu ulega rozwiązaniu z upływem 30 dniowego terminu wypowiedzenia liczonego od dnia złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu.

§18

 1. Zarządzający Portalem zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia w ich zakresie umów podwykonawstwa.
 2. O przeniesieniu całości lub części praw zgodnie z ust. 1 Klient informowany jest poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na Stronie internetowej.
 3. Klient nie może bez pisemnej zgody zarządzającego Portalem cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

§19

 1. Zarządzającego Portalem zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na Stronie internetowej.
 2. Zmiany nie mają zastosowania w odniesieniu do zamówień na wizytę domową przyjętych i potwierdzonych przez Portal zgodnie z postanowieniami §8, chyba że Klient wyrazi zgodę na taką zmianę.

§20

 1. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu i związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zarządzającego Portalem.

§21

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2021r.
 2. Regulamin udostępniony zostaje na Stronie internetowej, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące naszego serwisu, pisz na adres: biuro@wezwijdoktora.pl

 
0