Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z usług wezwijdoktora.pl

§1

 1. Portal „wezwijdoktora.pl”, zwany dalej „Portalem”, świadczy usługi medyczne , tj. wizyty domowe i teleporady umawiane drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2016.1030 ze zm.), zwane dalej „usługami”.
 2. Podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za prowadzenie Portalu oraz odpowiedzialnym za realizację usług medycznych jest P2 MED SP. Z O.O. SP. K. -tj. podmiot leczniczy P2 MED ASSISTANCE z siedzibą w Gdyni 81-361 ul. Mściwoja 9/3C, NIP: 5862321756, KRS: 0000691172, REGON: 368095870, , zwany dalej „Podmiotem”.

§2

 • Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług za pośrednictwem Portalu,tj. zamawianiu wizyt domowych świadczonych przez Lekarza, Pielęgniarkę, Położną, Fizjoterapeutę, teleporad oraz wizyt w placówkach partnerskich.

§3

 • Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. Lekarz– osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w przepisach ustawy ustawa z 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz.U.2017.125) zatrudniona przez Podmiot lub wykonująca indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – j.t. Dz.U.2016.1638 ze zm.;
  2. Pielęgniarka– osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu, świadcząca usługi medyczne w rozumieniu ustawy z 1 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
  3. Położna– osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu, świadcząca usługi medyczne w rozumieniu ustawy z 1 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
  4. Fizjoterapeuta– osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty uzyskanego na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty.
  5. Ratownik Medyczny– osoba wykonująca zawód medyczny, uprawniona w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia na podstawie ustawy z 8 września 2006r. – j.t. Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410.
  6. Personel Medyczny – Lekarze, Pielęgniarki, Położne, Fizjoterapeuci oraz Ratownicy Medyczni.
  7. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, i dokonujący czynności prawnej w postaci zamówienia w Podmiocie wizyty domowej za pośrednictwem Portalu
  8. Opłata– koszt wizyty domowej, zamówionej za pośrednictwem Portalu, którego kwota znajduje się w zakładce „Opłata” na Portalu. Opłata stanowi całość należności Podmiotu świadczącego usługi medyczne, wynikającej z zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług medycznych, w tym także koszty dojazdu lub dotarcia do Pacjenta. Koszt wizyty w święta (dni ustawowo wolne od pracy) jest ustalany indywidualnie. Za badanie drugiego i każdego kolejnego pacjenta pod tym samym adresem w ramach jednej wizyty Portal lub Lekarz pobierze dodatkową opłatę: w wysokości dodatkowych 50% kosztu wizyty u pierwszego pacjenta dla wizyt Lekarza Pierwszego Kontaktu oraz w przypadku wszystkich innych wizyt. Standardowa wizyta nie obejmuje zabiegów, które są dodatkowo płatne. W przypadku wizyty laryngologa, ortopedy i chirurga ortopedyczno – urazowego cena obejmuje wizytę, konsultację i drobne zabiegi, nie obejmuje ewentualnych kosztów dodatkowych materiałów, a w przypadku zabiegów, może różnić się w zależności od stopnia skomplikowania zabiegu, użytych materiałów i leków, uzgadnianych każdorazowo przez Portal oraz Personel Medyczny z Pacjentem przed wizytą. Personel Medyczny może podać leki i wykorzystać dodatkowe materiały zakupione wcześniej przez pacjenta. W przypadku zabiegów, Personel Medyczny, po przeprowadzeniu wywiadu, uzgodni z Klientem ostateczną cenę zabiegu przed wizytą. Opłata dotyczy również wizyt Pielęgniarki, Położnej oraz Fizjoterapeuty oraz Ratownika Medycznego i zabiegów wykonywanych na tych wizytach.
  9. Pacjent –osoba fizyczna wskazana przez Klienta w chwili składania zamówienia na wykonanie wizyty domowej, uprawniona do skorzystania ze świadczenia zdrowotnego udzielanego przez Podmiot podczas wizyty domowej lub teleporady. Jeśli Pacjentem jest osoba inna niż Klient, postanowienia Regulaminu dotyczące udzielenia świadczenia zdrowotnego odnoszą się również do pacjenta;
  10. Portal– serwis internetowy prowadzony przez zarządzającego Portalem, znajdujący się pod adresem wezwijdoktora.pl
  11. Wizyta domowa – usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza, Pielęgniarkę, Położną, Fizjoterapeutę lub Ratownika Medycznego podczas pobytu w miejscu wezwania. Zamówienie następuje za pośrednictwem Portalu, wykonywanie w miejscu zamieszkania Pacjenta lub w innym, wskazanym przez Klienta, miejscu, w którym Pacjent przebywa, obejmującą konsultację lekarską
  12. Teleporada – usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza lub innego uprawnionego członka Personelu Medycznego, a także  psychologa i psychoterapeutę podczas rozmowy telefonicznej lub audio-video, zamówionej za pośrednictwem Portalu.
  13. Wizyta w gabinecie –usługa medyczna polegająca na udzieleniu usług medycznych na rzecz Pacjentów przez Podmiot Leczniczy, który
  • w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.2020.295 ze zm.)
  • jest jednostką służby medycyny pracy zgodnie z ustawą z 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1175 ze zm.)
  • który posiada zasoby organizacyjne, techniczne, finansowe określonych w niniejszej Umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa.

§4

  1. Portal umożliwia zamawianie wizyt domowych, teleporad lub wizyt w gabinetach, na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego .
  2. Wizyty domowe, teleporady oraz wizyty w gabinetach zamówione za pośrednictwem Portalu wykonywane są w godzinach zadeklarowanych na Portalu jako godziny pracy infolinii . Godziny pracy Portalu mogą się różnić w święta i dni ustawowo wolne od pracy.
  3. Zgłoszenia dotyczące spraw administracyjnych i biurowych będą rozpatrywane w godzinach pracy biura (8-16:00) od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenia będą rozpatrzone w terminie nie późniejszym niż 14 dni od otrzymania maila na adres biuro@wezwijdoktora.pl
  4. Portal nie pośredniczy w zamawianiu świadczeń ratunkowych, w tym świadczeń zespołów ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz.U.2016.1868 ze zm.).
  5. Portal nie gwarantuje, że każdy członek Personelu Medycznego wykonujący wizytę domową oraz teleporadę posiadać będzie możliwość wystawienia recepty refundowanej lub zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy; Lekarz, Pielęgniarka, Położna, Fizjoterapeuta oraz Ratownik Medyczny wykonujący wizytę nie jest także zobowiązany do posiadania sprzętu specjalistycznego innego niż stetoskop, ciśnieniomierz (przy wizytach dla pacjentów pełnoletnich), termometr. 

§5

 1. Zamawianie wizyt domowych, teleporad lub wizyt w gabinetach za pośrednictwem Portalu realizowane jest na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Portalem a KlientemDo zawarcia umowy dochodzi przez akceptację warunków Regulaminu w formie elektronicznej, ustnej lub mailowej.
 2. Poprzez zawarcie umowy z Portalem, Klient:
   1. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,
   2. oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)), w przypadku zaś, gdy Pacjent jest osobą inną niż Klient – że jest uprawniony do podania danych Pacjenta obejmujących jego imię, nazwisko, numer PESEL, wiek i adres, i wyrażenia w jego imieniu zgody na przetwarzanie przez Portal w/w danych,
   3. zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Podmiotu opłaty za wizytę domową oraz teleporadę zgodnie z Cennikiem znajdującym się na Portalu w zakładce Opłata bądź przedstawioną opłatą w przypadku wizyty w gabinecie
   4. oświadcza, że wszystkie podane przez siebie informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,
   5. udziela zgody by Portal skontaktował się z Klientem w ciągu 7 dni po zakończeniu wizyty, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej w celu zebrania oceny i opinii Klienta o wykonanej przez Lekarza, Pielęgniarkę, Położną, Fizjoterapeutę lub Ratownika Medycznego usłudze.

    3. Portal umożliwia założenie Konta Klienta. Warunkiem dokonania rejestracji jest uprzednie zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu, dostępnego do odtworzenia, pobrania jak również utrwalania, na Stronie internetowej oraz złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu jego treści. 

§6

 1. Przedmiotem usług Portalu jest umożliwienie zamówienia przez Klienta wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie która wykonana zostanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Portalem.
 2. Podmiot umożliwia zamówienie wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie u Lekarza, Pielęgniarki, Położnej, Fizjoterapeuty lub Ratownika Medycznego, z którym ma zawartą umowę na mocy której wyraził on zgodę na udostępnienie informacji o oferowanych przez medyka wizytach domowych, teleporadach lub wizycie w gabinecie
 3. Zamówienie wizyty Lekarza Pierwszego Kontaktu Portal dotyczy świadczenia w zakresie podstawowym. Portal nie gwarantuje posiadania przez Lekarza specjalizacji.
 4. W  przypadku zamówienia wizyty z zakresu pediatrii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, dermatologii, otolaryngologii, kardiologii, ortopedii lub chirurgii ortopedyczno – urazowej, wizyta będzie wykonana przez lekarza specjalistę lub rezydenta danej specjalizacji. Wizyta może być wykonana przez lekarza rezydenta posiadającego zezwolenie kierownika kliniki i kierownika specjalizacji na wykonywanie wizyt domowych w zakresie odbywanej specjalizacji.
 5. Portal nie odpowiada za zgłoszenia chęci kontaktu poza godzinami pracy infolinii. Kontakt ze strony pracownika Portalu zostanie podjęty w najbliższych możliwych godzinach pracy infolinii.
 6. Korzystanie z Portalu przez Klienta może odbywać się za pomocą Strony internetowej.
 7. Korzystanie z Portalu przez Klienta jest bezpłatne. 

§7

 1. Klient może dokonać zamówienia wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie – telefonicznie lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Portalu www.wezwijdoktora.pl
 2. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem formularza zamówienia wizyty domowej i teleporady, znajdującego się na Stronie internetowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności, w tym telefonicznie. Rozmowy telefoniczne, wykonywane na numer telefonu podany na Stronie internetowej są nagrywane.
 3. Składając zamówienie wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
   1. imię i nazwisko lub firmę Klienta,
   2. adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta,
   3. numeru telefonu, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem oraz adresu poczty elektronicznej Klienta,
   4. imię, nazwisko, numer PESEL i wiek Pacjenta
   5. Zgłaszane objawy
  1. Składając zamówienie na wizytę domową, teleporadę lub wizytę w gabinecie, klient potwierdza, iż Pacjent dla którego umawiana jest wizyta nie znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, a także w kwarantannie lub izolacji. W przypadku wątpliwości klienta co do specyfiki objawów i czy takie zagrożenie występuje, należy skontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Portal nie interpretuje objawów u Pacjentów, a jedynie pośredniczy w umówieniu usług medycznych. Portal nie bierze odpowiedzialności za błędną interpretację przez Klienta objawów Pacjenta i skorzystanie z usługi Portalu w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.
  2. Klient ponosi odpowiedzialność za treść i prawdziwość podawanych informacji, w tym również z tytułu posiadania uprawnienia do podania danych osobowych pacjenta oraz zamówienia wizyty domowej na wskazany przez siebie adres.
  3. Zgłoszenie zapotrzebowania na wizytę, teleporadę lub wizytę w gabinecie poprzez stronę internetową jest każdorazowo rozpatrywane przez Portal, który potwierdza lub odrzuca możliwość wykonania wizyty, dzwoniąc na numer telefonu podany przy zamówieniu wizyty, lub wysyłając krótką wiadomość tekstową sms, lub wiadomość elektroniczną na podany przy zamówieniu wizyty adres poczty elektronicznej.
  4. Administratorem danych pozyskiwanych przez Portal na podstawie Regulaminu jest zarządzający Portalem, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
  5. W celu realizacji zamówienia na wizytę domową, teleporadę lub wizytę w gabinecie zarządzający Portalem jest uprawniony do udostępnienia Podmiotowi, a przy tym Lekarzowi, Pielęgniarce, Położnej lub Fizjoterapeucie danych osobowych Pacjenta otrzymanych od Klienta, na skutek czego Podmiot i medyk staje się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe.
  6. W przypadku płatności za pośrednictwem strony internetowej, Portal jest uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta do PayU SA, Przelewy24, tpay bądź innemu dostawcy systemu płatności online, z którego klient korzysta za pośrednictwem strony w celu opłacenia wizyty.
  7. Dostępne formy płatności: Visa, Mastercard
  8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Portal dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§8

 1. Portal potwierdza dostępność Lekarza, Pielęgniarki, Położnej, Fizjoterapeuty mającego wykonać wizytę domową lub teleporadę, podając Klientowi imię i nazwisko medyka.
 2. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, Portal dokonuje na wskazany przez Klienta adres e-mail lub w inny sposób uzgodniony z Klientem, w tym telefonicznie.
 3. Potwierdzenie przez obie strony wizyty Lekarza, Pielęgniarkę, Położną, Fizjoterapeutę i zaakceptowanie przez Klienta regulaminu serwisu, pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta na rzecz Portalu.
 4. Portal zastrzega sobie możliwość odwołania potwierdzonej wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie w przypadku gdy jej wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn losowych.
 5. W przypadku, gdy wykonanie potwierdzonej wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie stało się niemożliwe z przyczyn losowych, Portal kontaktuje się niezwłocznie z Klientem na podany przez niego numer telefonu, oraz, jeśli to możliwe, proponuje inną datę lub godzinę wizyty. Jeśli Klientowi nie odpowiada nowy termin dokonuje zwrotu płatności w ciągu 3 dni roboczych 

§9

 1. Z tytułu wykonania wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie Klient uiszcza opłatę poprzez stronę internetową Portalu.
 2. Opłata uiszczana jest natychmiast lub nie później niż na 2 godziny po dokonaniu zamówienia usługi poprzez stronę internetową Portalu.
 3. Klient może opłacić wizytę jedynie za pośrednictwem serwisu internetowego jedynie po jej potwierdzeniu przez Portal, podaniu imienia i nazwiska pracownika Personelu Medycznego i przybliżonego czasu wizyty.
 4. W przypadku potwierdzonej pomiędzy pracownikiem Portalu i Klientem i opłaconej za pośrednictwem serwisu wizyty lub teleporady, Portal nie dokona zwrotu środków za opłaconą wizytę, jeśli wizyta zostanie odwołana na dwie godziny przed wskazanym przedziałem czasowym w którym miała się odbyć wizyta , bądź nie dojdzie do skutku z winy Klienta. Obowiązek zapłaty za zamówioną i potwierdzoną przez Portal i Klienta wizytę, dotyczy również sytuacji gdy z Klientem ustalono  sposób płatności gotówką na wizycie.
 5. Jeśli potwierdzona i opłacona wizyta zostanie odwołana z winy Lekarza, Pielęgniarki, Położnej, Fizjoterapeuty lub Ratownika Medycznego, Portal zwróci całą opłaconą za jego pośrednictwem sumę Klientowi.
 6. W przypadku gdy Klient opłacił wizytę, której Portal nie potwierdził i tym samym wizyta nie dojdzie do skutku, bądź Klient ze swojej winy nadpłacił za wizytę większą sumę, Portal zwróci nadpłacone środki za niewykonaną przez Lekarza, Pielęgniarkę, Położną, Fizjoterapeutę lub Ratownika Medycznego, z potrąceniem kosztów płatności za pośrednictwem strony wynoszących do 2.5% od nadpłaconej sumy.
 7. Usługodawca obowiązany jest wystawić paragon fiskalny lub fakturę na rzecz Klienta. Na żądanie, zgłoszone w trybie przewidzianym w ustawie z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2016.710 z późn.zm.).

§10

 • Dokumentacja medyczna powstała w wyniku wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie jest prowadzona przez Podmiot zgodnie z przepisami ustawy z 6 dnia listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz.U.2016.186 ze zm.). Pacjent po zakończeniu każdej wizyty domowej teleporady lub wizyty w gabinecie  może otrzymać, bez odrębnych opłat z tego tytułu, kopię dokumentacji medycznej sporządzonej w trakcie wizyty domowej w formie PDF. 

§11

 • Zarządzający Portalem dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowości i ciągłości działania środków technicznych umożliwiających korzystanie z Portalu. Nie gwarantuje jednak stałej dostępności do Strony internetowej oraz jej bezbłędnego funkcjonowania.

§12

 1. Zarządzający Portalem zastrzega możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług Portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Portalu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją, aktualizacją itp. usług Portalu.
 2. Zarządzający Portalem zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia od Klienta zamówienia na wykonanie wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie przez Podmiot, w przypadku:
   1. gdy Klient w przeszłości dobrowolnie w przepisanym terminie nie uiścił lub uiścił w nienależnej wysokości Portalowi opłaty za wykonaną wizytę domową, teleporadę lub wizytę w gabinecie,
   2. Klient lub inna osoba obecna podczas wykonania wizyty domowejteleporady lub wizyty w gabinecie w przeszłości naruszył dobra osobiste Podmiotu, Lekarza, Pielęgniarkę, Położną, Fizjoterapeutę, Ratownika Medycznego lub Zarządzającego Portalem.

§13

 1. Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. podanie przez Klienta, podczas jego rejestracji na Portalu, danych niezgodnych z prawdą jak również za brak aktualizacji tych danych,
   2. ewentualne szkody spowodowane naruszeniem przez Klientów praw osób trzecich, w tym pracowników Podmiotu, Lekarzy, Pielęgniarek, Położnych, Fizjoterapeutów, Ratowników Medycznych w związku z korzystaniem z Portalu,
   3. jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć na skutek zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Portalu,
   4. ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu,
   5. jakość świadczonych przez Lekarzy, Pielęgniarki, Położne, Fizjoterapeutów, Ratowników Medycznych usług medycznych oraz wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia usług przez Lekarzy,
   6. brak prawdziwości lub aktualności informacji zamieszczanych w Portalu na podstawie informacji podanych przez  Lekarzy, Pielęgniarki, Położne, Fizjoterapeutów lub Ratowników Medycznych,
   7. odmowę świadczenia usług medycznych przez Lekarzy, Pielęgniarki, Położne lub Fizjoterapeutów, Ratowników Medycznych oraz wynikłe z tego tytułu szkody,
   8. opóźnienie wykonania wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie z przyczyn losowych lub innych przyczyn nie leżących po stronie Portalu lub pracownika Personelu Medycznego. 

§14

 • Portal wezwijdoktora.pl jego zawartość oraz dokumenty udostępnione przez Zarządzającego Portalem w celu korzystania z niego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 ze zm.).

§15

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Portal oraz pytania dotyczące sposobu działania Portalu można przesyłać na adres mailowy biuro@wezwijdoktora.pl
 2. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania ich drogą wskazaną w § 15 ust. 1.

§16

 • Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Portal przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wymaganych przez Regulamin, uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Portal.

§17

 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas wykonania usługi zamówionej za pośrednictwem Portalu i wygasa z upływem 48 godzin po jej zakończeniu, pod warunkiem uiszczenia Portalowi opłaty za wykonaną wizytę domową, teleporadę lub wizyt w gabinecie – z zastrzeżeniem ust. 2.

§18

 1. Zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159) Dz.U. z 2012 r., poz. 159 Podmiot jest zobowiązany do przestrzegania praw Pacjenta w zakresie dotyczących wizyt domowych:
  1. Prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej – dotyczy usług finansowanych w ramach ubezpieczenia społecznego przez NFZ.
  2. Prawo do poszanowania godności i intymności.
  3. Prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia.
  4. Prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat.
  5. Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
  6. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
  7. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
  8. Prawo do opieki duszpasterskiej – dotyczy długoterminowego pobytu w placówce medycznej.
  9. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
  10. Prawo do dochodzenia swoich praw.
  11. Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.
 2.  Ponieważ Portal świadczy usługi określone w Art. 3 ust. 1 punkt 7, z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dotyczące usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej, Pacjentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Portal zbiera i publikuje opinie swoich Klientów.
 3. Portal gwarantuje rzetelność pochodzenie opinii od rzeczywistych klientów poprzez:
  1. w przypadku serwisu Trójmiasto.pl potwierdzenie przez Przedstawiciela Portalu,
  2. w przypadku serwisu Google oraz Facebook rzetelność opinii nie jest potwierdzana.

§19

 1. Zarządzający Portalem zastrzega prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia w ich zakresie umów podwykonawstwa.
 2. O przeniesieniu całości lub części praw zgodnie z ust. 1 Klient informowany jest poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na Stronie internetowej.

§20

 1. Zarządzającego Portalem zastrzega prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na Stronie internetowej.
 2. Zmiany nie mają zastosowania w odniesieniu do zamówień na wizytę domową, teleporadę lub wizytę gabinecie przyjętych i potwierdzonych przez Portal zgodnie z postanowieniami §8, chyba że Klient wyrazi zgodę na taką zmianę. 

§21

 1. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu i związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zarządzającego Portalem.

§22

 1. Regulamin wchodzi w życie 01.09.2023
 2. Regulamin udostępniony zostaje na Stronie internetowej, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące naszego serwisu, napisz do nas na adres: biuro@wezwijdoktora.pl

Call Now Button
0
Your Cart
 • No products in the cart.