Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.wezwijdoktora.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowy partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – P2 Med Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: 81-361 Gdynia, ul. Mściwoja 9/3C, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5862321704, o nadanym numerze KRS: 0000691826, mail: biuro@wezwijdoktora.pl, tel. +48 58 500 55 55, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Podmiot Świadczący Usługi Medyczne – P2 Med Sp. z o.o., Sp. k. prowadząca działalność pod adresem: 81-361 Gdynia, ul. Mściwoja 9/3C, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5862321756, o nadanym nr KRS: 0000691172, REGON: 368095870, świadcząca usługi medyczne w miejscu wskazanym przez zamawiającego wizytę.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby przy wykorzystaniu tych informacji tzn. imię, nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu i adres mailowy.
 • Odbiorcy danych – podmioty, którym Administator ujawnia  dane osobowe.
 • Podmioty przetwarzające – podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w celach i sposobach ustalonych przez Administratora.
 • Regulamin Serwisu – Regulamin Serwisu wezwijdoktora.pl
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2 RODZAJE COOKIES

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika. 
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie danych osobowych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów, usługodawców lub usługobiorców Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w § 7 Polityki Cookie.

§ 4 OCHRONA DANYCH

 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług medycznych za pośrednictwem Serwisu.
 • Podanie przez Użytkownika danych podlegających szczególnej ochronie – danych o stanie zdrowia – jest niezbędne do zrealizowania usług przez Podmiot Świadczący Usługi Medyczne wymienionych w Regulaminie.
 • Administrator danych  osobowych – wg definicji Administratorem z par. 1 em danych Użytkowników Serwisu jest P2 Med. Sp. Z o. o., prowadząca działalność pod adresem: 81-361 Gdynia, ul. Mściwoja 9/3C, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5862321704, o nadanym numerze KRS: 0000691826, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Dane osobowe przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych Serwisu są przetwarzane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celach:
  • Zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług medycznych,
  • Świadczenia za pośrednictwem Serwisu usług medycznych opisanych w Regulaminie,
  • Informowania użytkowników o umówionej wizycie,
  • Rozliczeń wewnętrznych między Serwisem a Użytkownikiem oraz Serwisem a Podmiotem Świadczący Usługi Medyczne,
  • Kontaktu z Klientem w celu zebrania opinii o świadczonych usługach,
  • Prowadzenia i analizy danych statystycznych,
  • Umieszczenia komentarza dotyczącego oceny usług na stronie.
 • Administrator danych osobowych przetwarza dane po udzieleniu przez Użytkownika zgody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Administrator przekazuje dane osobowe innym podmiotom:
  • Specjalistom, podejmującym wizytę domową, teleporadę w zakresie danych osobowych i medycznych,
  • Podwykonawcom, świadczącym usługi medyczne na zlecenie Administratora w zakresie danych osobowych i medycznych,
  • Pracownikom rejestracji zatrudnionym przez Administratora, w zakresie danych osobowych i medycznych,
  • Księgowym, w zakresie danych osobowych i medycznych,
  • Laboratoriom diagnostycznym i ich podwykonawcom w zakresie danych osobowych i medycznych,
  • Dostawcom systemu płatności on-line w zakresie danych osobowych

§ 5 KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia w dowolnym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia można wycofać poprzez kontakt pod podanym w Serwisie numerem telefonu lub adresem mailowym. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora:
 • 1. Sprostowania danych osobowych, jeśli Użytkownik, którego dane dotyczą kwestionuje prawidłowość zgromadzonych danych i zażądać poprawy, 
 • 2. Ograniczenia danych osobowych, które jego dotyczą zgodnie z art. 18 RODO
 • 3. Usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem,
 • 4. Dostępu do danych osobowych jeśli Użytkownik, którego dane dotyczą potrzebuje ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Użytkownik ma prawo zażądać przeniesienia danych osobowych, które jego dotyczą zgodnie z art. 20 RODO. Dane w ten sposób przekazane Administrator przekaże w ustrukturyzowanym i możliwym do odczytu formacie innemu administratorowi.
 • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli ma podstawy sądzić, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z rozporządzeniem RODO. Organem nadzorczym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług medycznych drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych, czyli nie dłużej niż 10 lat. 
 • Dokumentacja medyczna pacjentów przechowywana będzie zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017 poz. 1318 t.j.) przez okres 20 lat, z wyjątkami wskazanymi w tejże ustawie.
 • Administrator chroni dane poprzez:
  • Kontrolę dostępu do danych pracownikom Administratora.
  • Regularne szyfrowanie danych.

§ 6 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

 •  Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.

§ 7 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Facebook
 • Instagram
 • Linkedin
 • Youtube
 • Edm MyDr

§ 8 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 9 WYMAGANIA SERWISU

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 10 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać w dniu publikacji Polityki Cookie.
Call Now Button
0
Your Cart
 • No products in the cart.